Adatkezelés

ADATVÉDELMISZABÁLYZAT

Hatályos: 2021.12.09.

Kérjük, hogy az EPS CityZen Okos Parkolási Rendszer használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi Szabályzatot!!!

Jelen Adatvédelmi Szabályzatban került rögzítésre az EPS-GLOBAL Zrt. adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatos, az adatok – így különösen a személyes adatok – gyűjtésére, felhasználására, tárolására, közzétételére és törlésére vonatkozó információ, tájékoztatás az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ”Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően.

 1. Az Adatvédelmi Szabályzat célja

  1. Jelen Szabályzat célja a 2. pontban megjelölt EPS-GLOBAL Zrt., mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy

„Szolgáltató”)általazalábbiakbanmeghatározottszolgáltatásánakanyújtásasoránalkalmazottadatvédelmi-ésadatkezelésielveknekéspolitikánakarögzítéseésismertetése.

  1. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, melynek fő tevékenységi területe szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás nyújtása.

  2. Az Adatkezelő az általa kifejlesztett és üzemeltetett, a kizárólagos tulajdonában álló szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazás (továbbiakban együttesen: „EPS Alkalmazás”) és infrastruktúra (továbbiakban együttesen: „EPS CityZen rendszer”) útján a partnerei parkolási szolgáltatását közvetíti, amelynek során a felhasználó közösségi megosztás révén szabad parkolóhelyeket érhetnek el (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”). Emellett az EPS CityZen rendszer lehetővé teszi, hogy annak felhasználásával a Felhasználók az utcai parkolásaik díját teljesítsék. Az Adatkezelő a Szolgáltatást az általa, mint szolgáltató által elfogadott és közzétett Felhasználói Általános Szerződés Feltételek szerint nyújtja.

  3. Az EPS CityZen rendszer használata, a Szolgáltatás igénybevétele során annak igénybe vevői, felhasználói (a továbbiakban:

„Felhasználó”)személyesadatokatbocsáthatnakazAdatkezelőrendelkezésére,amelyetazAdatkelezőazadatkezelésrevonatkozójogszabályirendelkezéseknekmegfelelőenkezel.

  1. A fentiek szerint végzett adatkezelésre figyelemmel, az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása és az érvényesülésük biztosítása érdekében fogadta el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

  2. A jelen Szabályzatban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak az Adatkezelő által elfogadott és közzétett, a fentiekben hivatkozott Felhasználói Általános Szerződés Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) definiált fogalmakkal azonos jelentéssel bírnak. A jelen Szabályzat tekintetében Felhasználónak minősülnek a Céges felhasználók is.

 1. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkelező adatai a következők:

Adatkezelő neve:

EPS-GLOBAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adatkezelő székhelye:

1089 Budapest, Elnök utca 1.

Adatkeze elérhetőge, a Felhaszlókkal va kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen haszlt elektronikus levelezési címe

info@epsglobal.eu

Cégjegyzék száma:

0110047400

Adószáma:

23928158242

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Telefonszám:

+36 30/ 462 75 05

Weboldal:

www.epsglobal.eu

Szerződés nyelve

magyar

 1. Az Adatkezelés általános feltételei

  1. Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kialakítja és elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, gondoskodik a jelen Szabályzatnak a hatálya alá tartozó személyekkel történő teljes körű betartatásáról, annak ellenőrzéséről, valamint a szükséges változtatások elfogadásáról és végrehajtásáról. Az Adatkezelő a jelen

Szabályzatotegyoldalúanbármikormódosíthatja.AjelenSzabályzatmódosítását,kiegészítésétavonatkozójogszabályiváltozásokmellettaz egyesüzletifolyamatok és fejlesztésekiselengedhetetlennéteszik,amely folyamatokés fejlesztésekmiattazegyesadatkezelésicélokbővítésreiskerülhetnek.

  1. Az Adatkezelő minden egyes személyes adatkezelést igénylő esetben a GDPR és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, azokat teljes körűen betartva jár el. Az Adatkezelő minden Felhasználó, mint érintett számára biztosítja az adatkezeléssel kapcsolatosan őket megillető jogokat. Ennek megfelelően az Adatkezelő minden Felhasználó számára biztosítja különösen azon jogot, hogy a Felhasználók megismerjék különösen a személyes adatok kezelésének célját, a személyes adatok kezelésének az időtartamát (amennyiben az lehetséges), a személyes adatok címzettjeit, azt a logikát, amely alapján a személyes adatok automatizált kezelése történik. Az Adatkezelő minden Felhasználó, mint érintett számára biztosítja, hogy megismerhesse az adatkezelés következményeit, valamint azt, hogy milyen tájékoztatást kaphat. Az Adatkezelő által biztosított ezen jog, azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont, és különösen a szoftverek védelmét biztosító szerzői jogokat. Ezen szempontok azonban nem eredményezhetik azt, hogy az Adatkezelő minden információt, tájékoztatást megtagadjon a Felhasználótól.

  2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzi. A személyes adatok esetleges gyűjtése és kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Ezen céloknak a megfelelőknek, relevánsaknak kell lenni, és csak a szükségesre korlátozódik.

  3. Jelen Szabályzat a közzétételével lép hatályba. A jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata az alábbi linken magyarul: https://epsglobal.eu/wpcontent/uploads/adatkezeles.pdf , valamint a Szolgáltató honlapján: www.epsglobal.eu érhető el.

  4. JelenSzabályzatalkalmazásáhozszükségesannakaFelhasználóáltalikifejezett elfogadása.AFelhasználó ahozzájárulástbármikorindokolásnélkülvisszavonhatja.

  5. Jelen Szabályzatnak az elektronikus úton megtett és kifejezett elfogadása önkéntes, konkrét, és előzetes tájékoztatáson alapul, csak így kerülhet sor a Felhasználót érintő személyes adatok adatkezelésre. A Felhasználó a hozzájárulást az EPS Alkalmazásában található, az erre vonatkozó négyzetben bejelölésével adja meg. A Felhasználó hozzájárulása ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. A Felhasználó azonban az egyes adatkezelési célokra vonatkozóan elkülönítetten is bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását, amelyet az Adatkezelő jelen Szabályzattal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesít.

  6. Az Adatkezelő számára kiemelt jelentőséggel bír a Felhasználók személyes adatainak védelme, és kiemelten fontosnak tartja információs a Felhasználók önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását. Az Adatkelező ennek megfelelően a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megteszi mindazon biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

  7. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során törekszik azok pontosságára és naprakészségére, és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

 1. Az irányadó jogszabályok

  1. Az Adatkezelő kijelenti, hogy Felhasználóknak a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban kezeli. Jelen Szabályzat elfogadásakor a Szolgáltató különösen az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:

 • EurópaiUniósszabályozás:2016/679/EUEurópaiUnióÁltalánosAdatvédelmiRendelete(„GDPR”)

 • MagyarországAlaptörvénye,VI.cikk

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)

 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja

  1. A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezeli, ha az adatkezelés alábbi jogalapjai közül legalább egy teljesül az adatkezeléssel kapcsolatosan.

  2. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR

 2. cikk(1)bekezdésa)pont).[azérintetthozzájárulása]

  1. Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat a közte és a Felhasználók között létrejött szerződés alapján is jogosult kezelni, a szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

  2. A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

  3. A személyes adatok kezelése szükségessé válhat az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

  4. Az Elkertv. 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)

  5. A személyes adatok reklám céljából történő felhasználására a Felhasználónak külön, kifejezett engedélyt kell adnia.

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre, az adatkezelési tevékenységek

  1. A Szolgáltatásnak a Felhasználó általi igénybevétele érdekében a Felhasználó személyes adatokat ad át az Adatkezelő részére az Adatkelező Alkalmazásán vagy a Weboldalán keresztül. A Felhasználó jogosult megtagadni a személyes adatoknak a Szolgáltató részére történő megadását. Amennyiben a Felhasználó megtagadja a személyes adatok átadását, akkor az Adatkezelő jogosan tagadhatja meg a Szolgáltatás nyújtását, amely miatt előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja igénybe venni Adatkezelő által közvetített vagy nyújtott Szolgáltatást.

  2. Az Adatkezelő által a jelen Szabályzat alapján végzett adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, amelyek közül az Adatkezelő különösen a következő tevékenységeket végzi: gyűjtést, rögzítést, felvételt, rendszerezést, tagolást, tárolást, az adatkezelés célja szerinti lekérdezést, betekintést, felhasználást, továbbítást, korlátozást, törlést, illetve megsemmisítést.

  3. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelés célját figyelembe véve kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  4. Ha a Szolgáltató észleli, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, akkor a rendelkezésre álló dokumentumok vagy közhiteles nyilvántartások alapján, illetve szükség szerint az érintett Felhasználóval történő egyeztetés után helyesbíti az érintett adatot. Amennyiben az adat helyesbítésére nincs mód, akkor azt a Szolgáltató törli. Abban az esetben, ha a helyesbítésnek vagy a törlésnek bármilyen akadálya van, akkor azt véglegesen zárolni kell a helyesbítés feltüntetése mellett.

  5. A megjelölt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek korlátozását, az adatok helyesbítését vagy törlését, valamint a tiltakozáshoz való jogát a Felhasználó bármikor díjmentesen gyakorolhatja. Az Adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a kérelmek elektronikus benyújtását a következő e-mail címen [email protected]. Ilyen esetben az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol az érintett Felhasználónak. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó bármely kérelemnek nem tesz eleget, akkor köteles ezen döntését indokolni.

  1. A Felhaszlók által kötelezően megadott személyes adatok köre

   1. Az Adatkezelő Felhasználóra vonatkozó és a Felhasználó által megadott következő személyes adatokat kezelheti. Ezen személyes adatok megadása az EPS Alkalmazásba történő regisztrációhoz és a szerződéskötéshez szükségesek:

Érintett

Jogalap

Adat kategória

Adatkezelés lja

EPS CityZen

5.25.2.

Név

Szerződés létrehozása, dosítása, teljesítése,

rendszerben

pont

Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

regisztráló

5.65.6.

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasz azonosítása és a

felhaszló

pont

kommunikáció biztosítása,

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

fenntartása, igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése,

kezelése,

Reklám, marketing tevékenyg,

Fizetési rendszer által haszlt információk,

Szolgáltatási díj számlázása, illetőleg annak teljesítése.

Jelszó

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása

Jogi személy esetén gv, adószám, gjegyzékszám, székhely

Szerződés létrehozása, dosítása, teljesítése, Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése,

Reklám, marketing tevékenyg,

Fizetési rendszer által haszlt információk, Szolgáltatási díj számlázása, illetőleg annak teljesítése.

E-mail cím

Szerződés létrehozása, dosítása, teljesítése, Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása,

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése,

Reklám, marketing tevékenyg, Fizetési rendszer által haszlt információk,

Szolgáltatási díj számlázása, illetőleg annak teljesítése.

Telefonszám

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása.

Rendszám

Szerződés létrehozása, dosítása, teljesítése, Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása,

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése.

Érintett

Jogalap

Adat kategória

Adatkezelés lja

Panaszos, kérelmező

5.25.2. pont

5.45.4. pont

Név (vezetékv, keresztnév),

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása.

E-mail cím

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása.

Telefonszám

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása.

Lakcím

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása.

A panaszos, kérelmező által késtett Fényképfelvétel

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése.

A panaszos, kérelmező által megadott egyéb adat

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése.

  1. A Felhaszlók által opcionálisan megadható adatok

   1. Az Adatkezelő a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által megadott következő olyan személyes adatokat kezelheti, amelyek aktiválása, megadása nélkül is létrejöhet a regisztráció:

Érintett

Jogalap

Adat kategória

Adatkezelés lja

EPS CityZen

5.25.2. pont

Lakcím

Üzemeltetés és fejlesztés, felhaszló azonosítása,

rendszerben

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és

regisztrált

fenntartása, igény- és jogérvényesítés, csalás

felhaszló

megelőzése, kezelése,

Kényelmi szolgáltatás (utcai parkolás) nyújtása

Megadásának hiányában az EPS Alkalmazás teljes körű

haszlata nem biztosított.

5.25.2. pont

GPS adatok

Üzemeltetés és fejlesztés, felhaszló azonosítása, Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése,

Kényelmi szolgáltatás (utcai parkolás) nyújtása Megadásának hiányában az EPS Alkalmazás teljes körű haszlata szintén biztosított.

5.25.2. pont

Rendszám továbbítása a partner által

Üzemeltetés és fejlesztés, felhaszló azonosítása, Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése,

Kényelmi szolgáltatás (instant parkolás) nyújtása Megadásának hiányában az EPS Alkalmazás teljes körű haszlata szintén biztosított.

   1. AGPSalkalmazásáraaFelhasználóengedélyealapjánazutcaiparkolásfunkcióbankerülsor,mivelaGPSalkalmazásávalkerülbeazonosításraaFelhasználóhelyzeteannakérdekében,hogyaFelhasználómegfelelőparkolásizónábanindíthassaelaparkolását,amellyelígyazAdatkezelőkényelmesebbszolgáltatástnyújtaFelhasználónak.AGPSalkalmazásáramindenesetbenlogisztikaicélbólkerülsor,ésazszorosankapcsolódikaSzolgáltatásigénybevehetőségéhez.ASzolgáltatásazonbanaGPSalkalmazásanélkülisigénybevehető,amelyesetbenaFelhasználónakmanuálisankellmegjelölnieaztaparkolásizónát,amelybenelkívánjaindítaniaparkolását.ASzolgáltatóGPS-tkizárólagafenticélbólalkalmazza,ésaztsemmilyenkörülményekközöttnemhasználjaaFelhasználókkövetésére.TovábbáazEPSAlkalmazásnemisalkalmasmegfigyelésre,mivelaznemrendelkezikkülönhelymeghatározófunkcióval,nemképesmeghatározni,hogyazadottFelhasználóholtartózkodik.MindenesetbenaFelhasználókészülékénekasajátGPS-ekerülalkalmazásra,ígyannakadataitazEPSAlkalmazása FelhasználóvonatkozódöntéseértelmébenhasználhatjaésaztaFelhasználóatelefonjánmegfelelőenbármikorki-,illetőlegbekapcsolhatja.

6.7.5. Érdekmérlegelésiteszteredménye

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésére tekintettel az Adatkezelő lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet, amelynek eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Annak elemzése, hogy adott helysnen feltétlenül szükges az adatkezeléssel járó kamera felszerelése vagy létezik alternatíva, mellyel az adatkezelés elkerülhető.

Az adatkezeléssel elérni kívánt l olyan technikai intézkedéseket vetel meg, amelyek alkalmasak az adott személygépjármű rendszámának felismerésére, így alkalmas és llözhetetlen az Adatkezelő érdekének eléréséhez. A felvételeken a rendszámok, valamint esetenként a személygépjármű egészének formája ismerhető fel, így az adatkezelés csak az elengedhetetlenül szükséges adatok kezelésére korlátozódik, a felvételek bizonyos ideig való tárolása ll pedig nem szollhatna szolltatás fenntartására és fejlesztésére, valamint panaszkezelés esetén a történtek bizontására, ellenőrzésre.

A jogos érdek meghatározása, amely az adatkezelést szükgessé teszi.

A jogos érdek nem csak Adatkezelő érdekének tekinthető, hiszen az érintésmentes, modern parkolási megoldás modern rsadalmi érdek is, továbbá a Szolgáltatás fenntartása és folyamatos fejlesztése lkül nem valósítható meg a Szolgáltatás folyamatos frissítése, jatása a gyakorlati tapasztalatok fényében. Az Adatkezelő jogszerű panaszkezeléshez fűződő jogos érdeke egy a fogyasz érdekeit védő jogilag elismert érdek, illetve az Adatkezelő általi bizontási lehetőséghez fűződő alapvető érdek.

Az adatkezelés ljának meghatározása, a képfelvétel milyen időtartamú kezelését igényli az Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkeze mérlegelése alapján az adatkezelés időtartama minimálisan szükges ahhoz, hogy a szolgáltatás fenntartása és fejlesztése érdekében hibajatásokat, fejlesztéseket végezhessen, valamint az esetlegesen brke panaszokat elbírálhassa, megválaszolhassa.

Az érintetteknek milyen, az adatkezelés ellen szóló jogos érdekei, jogai azonosíthatóak.

Az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető jékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve, hogy ezen adatok a lehető legrövidebb ideig roltak, és kizárólag azon személyek férhetnek hozzájuk, akiknek ez munkájuk elvégzéséhez szükges.

Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az

Adatkezelő jogos érdeke az érintett jogos érdekét.

Az érintett személyes adataival va önrendelkezéshez va jogának korlátozása nem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, így az adatkezelés szükgessége és arányossága esetében az megengedhetőnek minől. Az instant parkolási funkció, mint kényelmi szolgáltatás elérhetővé tétele egyéb legitim érdeknek tekinthető és közérdekként is értelmezhető a panaszkezelés lefolytatása.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye alapján megállapítható, hogy a Felhasználó joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg a Felhasználó vonatkozásában.

  1. Az Adatkezelő által az EPS Alkalmazásból, a fizetési rendszerből és a Weboldall automatikusan gyűjtött Adatok,

   1. Az Adatkezelő az alkalmazásból, a fizetési rendszerből és a Weblodalról automatikusan gyűjti a Szolgáltatással kapcsolatos alábbi információkat, adatokat, amelyek gyűjtése a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez, további fejlesztéséhez szükségesek:

Érintett

Jogalap

Adat kategória

Adatkezelés lja

EPS CityZen rendszerben regisztrált felhaszló

5.25.2.

5.35.3.

Regisztráció dátuma

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, reklám, marketing tevékenyg.

Regisztráció csatorja

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, reklám, marketing tevékenyg.

Folyamatban lévő parkolás adatai

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és

jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése, reklám, marketing tevékenyg, fizetési rendszer által haszlt információk, szolgáltatási díj számlázása.

Parkolások száma

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és

jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése, reklám, marketing tevékenyg, fizetési rendszer által haszlt információk, szolgáltatási díj számlázása.

Parkolások időtartama

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és

jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése, reklám, marketing tevékenyg, fizetési rendszer által haszlt információk, szolgáltatási díj számlázása.

Parkolásonként fizetendő összeg

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény-és

jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése, reklám, marketing tevékenyg, fizetési rendszer által haszlt információk, szolgáltatási díj számlázása.

Megtekintett adatok az EPS Alkalmazásban vagy a Weboldalon

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, reklám, marketing tevékenyg.

Naplózási adatok és eszközinformációk

EPS Alkalmazás fenntartása és fejlesztése, reklám, marketing tevékenyg.

  1. Az Adatkelező által harmadik személyektől gyűjtött Adatok

   1. AzAdatkezelőáltalharmadikszemélyektőlgyűjtött,aFelhasználóravonatkozóadatokmegadásaaFelhasználódöntésétőlfügg, azzalkapcsolatos valamennyifelelősségkizárólagaFelhasználótterheli,amelyetazAdatkezelőnemfelügyel.AzAdatkezelőaharmadikszemélyektőlaFelhasználóravonatkozóangyűjtöttadatokesetébennemtartozikfelelősséggelezenadatokgyűjtéséért,feldolgozásáért,ésaFelhasználónakmindenesetbenengedélyezniekellezenharmadikszemélyekfelületeinazadatoknakaSzolgáltatószámáravalótovábbítását.

   2. Harmadikfelekáltalnyújtottszolgáltatások:amennyibenFelhasználóAlkalmazásbatörténőregisztrációjavagybejelentkezésesoránharmadikfélszolgáltatót(példáulFacebook)veszigénybe,akkoraSzolgáltatójogosultezenharmadikfélszolgáltatótóllekérniaFelhasználónakazEPSAlkalmazáshasználatáhozszükségesadatait.

Az Adatkelező által harmadik személyektől gyűjtött fenti információk, adatok megadására, változására a harmadik fél szolgáltató adatvédelmi beállításai érvényesek és alkalmazandóak.

  1. Az Adatkezelő által alkalmazott cookiekra vonatkozó rendelkezések

   1. AmennyibenaFelhasználókifejezettennemadmegsajátmagáravonatkozóadatot,információt,akkorazAdatkezelősemmilyen,aFelhasználóravonatkozószemélyesadatotnemgyűjtvagykezelolyanmódon,amelyalapjánaFelhasználószemélyszerintbeazonosíthatólenne.

   2. A cookie-k rövid szöveg file-ok (adatcsomagok), amelyeket a böngésző küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, vagy mobil eszközére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, eszközének azon adatai, amelyek a weboldal, vagy alkalmazás használata során generálódnak és, amelyeket a használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül

– a weboldal vagy applikáció látogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

   1. A Weboldal és az EPS Alkalmazás használatával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő saját döntése szerint kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjon a Weboldallal, vagy az EPS Alkalmazással összefüggésben, amennyiben a session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt vagy az EPS Alkalmazást, használják annak funkcióit, pl. a látogató által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. A jelen pont szerint alkalmazott cookie-k érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, amelyek automatikusan törlődnek a számítógépről a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával.

   2. Adatkezelőkizárólagkülsőszolgáltatók(pl.Google)általkezeltcookie-kathasznál.Ezenkülsőszolgáltatókadatkezeléséreazáltalukmeghatározottadatkezelési-ésadatvédelmielőírásokazirányadóak,amelyrefigyelemmelezenszolgáltatókáltalvégezettadatkezeléstekintetébenazAdatkezelősemmilyenfelelősségetnemvállal.

   3. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. A külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével eltárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, vagy Alkalmazásában. A külső szolgáltatók az Adatkezelő weboldalán, vagy Alkalmazásában történő látogatás alapján – személyre szabottan – megjelenítik a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

   4. A fenti technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

   5. A cookie-k által gyűjtött adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt, és az EPS Alkalmazást megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a látogatási adatok nyomon követése, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

   6. Az Adatkezelő a fenti elsődleges cél mellett felhasználhatja az ilyen módon gyűjtött információkat, adatokat arra, hogy azok alapján felhasználási tendenciákat elemezzen, továbbá a Szolgáltatás megfelelőbb biztosítása érdekében a Weboldal, vagy az EPS alkalmazás funkcióit javítsa, továbbfejlessze, és átfogó forgalmi adatokat szerezzen azok teljes használatáról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat a használattal kapcsolatos statisztikák készítésére, elemzésére, az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatoknak (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére való továbbítására, valamint azoknak összesített és anonim módon való nyilvánosságra hozatalára.

   7. A Felhasználónak lehetősége van a cookie-k kikapcsolására, vagy a cookie üzenetek beállítására. Amennyiben a Felhasználó nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy az Adatkezelő információkat gyűjtsön róla a Weboldal, vagy az EPS Alkalmazás használatával összefüggésben, akkor lehetősége van a Felhasználónak, hogy az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolja a cookie-k használatát, vagy módosítsa a cookie üzenetek beállításait, tudomásul véve, hogy adott esetben ezzel megnehezíti az alkalmazás használatát.

 1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja és időtartama

  1. AzAdatkezelőkizárólagolyanszemélyesadatotkezel,amelyazadatkezeléscéljánakmegvalósulásáhozelengedhetetlen,acélelérésérealkalmas.AzAdatkezelőazáltalakezeltszemélyesadatokatkizárólagacélmegvalósulásáhozszükségesmértékbenésideigkezeli.

  2. AzAdatkezelőarendelkezéséreállószemélyesadatokatnemhozzanyilvánosságra,azokösszenemhangoljavagyösszenemkapcsolja,mivelnemállfennilyenjogszabályikötelezettsége.

Adatkezelés lja

Cél indokolása

Adatkezelés időtartama

Szerződés létrehozása, dosítása, teljesítése

Az Adatkezelő az általa vagy harmadik személy szolgáltatókon kereszl gyűjtött adatokat a Szerződés létrehozásához, módosításához és teljesítéséhez kapcsolódó ll haszlja. A Szolgáltatás igénybevétele során beszerzett személyes adatok a Felhaszló által igényelt ügylet megkönntését, lehetővé tételét szolgálják. Az Adatkezelő a Felhaszló személyes adatait arra haszlja fel, hogy lehetővé tegye a Felhaszló számára a szolgáltatás megrendelése szerződéses hátterének létrejöttét, és elősetse a szerződés teljesítését.

Adatkezelő Felhaszlókra vonatkozó adatokat a létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően addig kezeli, amíg a Felhaszló nem kéri azok rlését az info@epsglobal.eu email címre ldött levélben. Esetleges jogvita során történő bizonthatóság okán az érintett Felhaszló adata az általános elévülési időn belül (5 év), illetőleg jogvita esetén annak jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre, illetőleg az Infotv.-be előírt rlést követő 10 évig kerül megőrzésre, amennyiben releváns (Infotv.25/F. § (4).

Alkalmazás és Szolgáltatás fenntartása és fejlesztése

Az Adatkezelő az általa vagy harmadik személy szolgáltatókon kereszl gyűjtött adatokat a Szolgáltatás fenntartásához és fejlesztéséhez kapcsolódó ll haszlja. A Szolgáltatás igénybevétele során beszerzett személyes adatok a Felhaszló az Alkalmazáson kereszl igényelt ügyletének megkönntését, napra készen tartását szolgálják. Az Adatkezelő a Felhaszló személyes adatait arra haszlja, hogy lehetővé tegye a Felhaszló számára az Alkalmazás folyamatos jatását, fejlesztését.

Üzemeltetés és fejlesztés, felhasz azonosítása és a kommunikáció biztosítása

Adatkezelő Felhaszló személyes adatait arra haszlhatja, hogy hatékony Szolgáltatást nyújtson, elemzési tevékenyget folytasson, valamint, hogy Felhaszló elégedettségét felrje Felhaszló által megadott elérhetőségeken kereszl. A Szolgáltató e körben a következő tevékenygeket végezheti: Alkalmazás elérése és haszlata, ködésének, védelmének, jatásának, fejlesztésének és optimalizálásának biztosítása, támogatási, frissítési, biztonsági információk küldése.

Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és fenntartása, igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése, kezelése

Adatkeze Felhasz személyes adatait arra is haszlhatja, hogy biztosítsa a Felhaszlók jogos érdekét a Szolgáltatás haszlata során, továbbá, hogy megfeleljen a Felhasz által kifejezetten elfogadott ÁSZF-ben foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak. Ennek keretében a követke tevékenygeket végezheti: csalás, spam, visszlések és más károsító tevékenygek megelőzése és megszüntetése, biztonsági vizsgálatok és kockázatérkelés, felhasz által megadott adatok ellenőrzése és hitelesítése.

Adatkezelés lja

Cél indokolása

Adatkezelés időtartama

Reklám, marketing tevékenyg

Felhaszló személyes adatait kizárólag a következő reklám és marketing tevékenyggel kapcsolatos adatkezelésre haszlja fel az

Adatkezelő: promóciós üzenetek, hirdetések, hírlevelek, egyéb Szolgáltatást népszerűsí információk küldése, mind az Alkalmazáson, mind pedig email-en kereszl, egyéni keresési preferenciák alapján megjelenített hirdetések, reklámok, az EPS Alkalmazáson vagy Weboldalon kereszl megjelenítve, valamint a Facebook és az Instagram fiókon kereszl is, Adatkezelő vagy a vele együttműködő partnerek által szponzorált nyereményjátékok, felrések, promóciós tevékenygek és események megjelenítése.

Reklámokról való leiratkozás mindenkor kérhető az info@epsglobal.eu email címen kereszl vagy a profilbeállításokban valamint hírlevelek esetében közvetlenül, a hírlevél emailben az ezt jelző részre való kattintással vagy az appban a beállítások fül alatt.

Ennek hiányában Adatkezelő legfeljebb 5 évig rolja azokat.

Fizetési rendszer által haszlt információk, szolgáltatási díj számlázása

Adatkezelő az Alkalmazáson kereszl lebonyotott tranzakciókhoz a SimplePay Online Fizetési Rendszert haszlja, mely a Szolgáltatást igénybe vevő Felhaszlók esetében a következő módon ködik, mely során a bankkártya adatok megadásával az Adatkezelő a következőket végezheti: a bankkártya adatok megadásával a Szolgáltató engedélyezi a fizetési szolgáltatások elérését és haszlatát. A SimplePay Online

Fizetési Rendszer további ködéséért a

Szolgáltató nem tartozik felességgel és nem kezeli az abban található adatokat, annak műdésére és adatvédelmi bllításaira ráhatással nincsen.

Adatkezelő Felhaszlókra vonatkozó adatokat a létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt

követően addig kezeli, amíg a Felhaszló nem kéri azok rlését az info@epsglobal.eu email címre küldött levélben.

Esetleges jogvita során rténő bizonthatóság okán az érintett Felhaszló adata az általános elévülési időn belül (5év), valamint a vonatkozó jogszabályban rögzített időtartamban (v), illetőleg jogvita esetén annak jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre, illetőleg az Infotv.-ben előírt rlést követő 10 évig kerül megőrzésre, amennyiben releváns (Infotv.25/F. § (4).

Panaszkezelési eljárás lefolytatása

Az eljárás lefolytatásának, a tényleges vizsgálatnak az igazolhatósága, dokumentálása.

Adatkezelő az érintett adatokat addig kezeli, amíg az adatkezelés lja meg nem szűnt, vagy rli azokat akkor, ha az adatok további kezelése r nem szükges az adatkezelés ljának megvalósulásához. A fogyaszvédelmi szabályok alapján 5 évig rolja azokat, illetőleg az Infotv.-be előírt rlést követő 10 évig kerül megőrzésre, amennyiben releváns (Infotv.25/F. § (4).

Felhaszlók számára kényelmi funkció biztosítása az instant parkolási funkció elérhetővé tétele útján.

A kameraképek, ily módon kizárólag a rendszámok kezelésére azért van szükge a Szolgáltatónak, hogy a Szolgáltatást elérhetővé tegye, fenntartsa, valamint folyamatosan fejleszthesse a gépi tanulást haszló mesterges intelligencia setségével nagyobb pontosságot tudjon elérni a leolvasás során, valamint az esetleges panaszkezelési eljárásokban visszanézhesse a rendszámokat.

Adatkezelő az érintett adatokat addig kezeli, amíg az adatkezelés lja meg nem szűnt, vagy rli azokat akkor, ha az adatok további kezelése r nem szükges az adatkezelés ljának megvalósulásához. Főszabály szerint az Adatkezelő 30 napig rolja a rendszámokról készült kameraképeket.

 1. A kezelt adatok megismerésére jogosult személyek

  1. A Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében az Adatkezelő szükség szerint bizonyos adatokat harmadik félnek továbbít a jelen pont szerinti tájékoztatásnak megfelelően. Az Adatkelező által kezelt személyes adatok megismerésére Adatkezelő és munkavállalói, közreműködői jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

  2. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag társaságon belül továbbíthatja a Szolgáltatás megfelelő teljesítésének biztosítása érdekében, valamint minőségbiztosítási okokból. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait esetleges ügyfélpanasz, vita kivizsgálása érdekében a vele szerződött Partnereknek továbbítja. Ezen adattovábbításhoz a Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.

  3. Amennyibenadattovábbításrakerülsor,azAdatkezelőadattovábbításinyilvántartástvezet,amelytartalmazzaazáltalakezelt személyesadatoktovábbításánakidőpontját,az adattovábbítás jogalapjátéscímzettjét,a továbbított személyesadatokkörénekmeghatározását,valamintazadatkezeléstelőírójogszabálybanmeghatározottegyébadatokat.

  4. Adattovábbításakövetkezőesetekbenvalósulhatmeg:

Adattovábbítás címzettje

Továbbítható adatok köre

Adatoknak a Partnerekkel való megosztása

A Szolgáltatás igénybevétele esetén Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló Partnereknek megküldi azokat a személyes adatokat, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükgesek. Ezek az adatok a következők: rendszám

Munkavállalókkal való megosztás

A fenti, 6. pontban felsorolt személyes adatokhoz a Szolgáltató férhet hozzá, melybe belrtendő a Szolgáltató munkavállalója, kizárólag abban az esetben, amennyiben az adott adatcsoportnak megfelelő adatkezelési cél érdekében elengedhetetlenül szükges ezen adatok kezelése.

SimplePay Online Fizetési Rendszerrel való megosztás

A Szolltatás igénybevételének díja az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay Online Fizetési Rendszerén kereszl történik, Felhaszló bankkártyaadatait zvetlenül a SimplePay rendszerében regisztrálja. Az Adatkezelő csupán a vetkező adatokhoz fér hozzá: bankkártyaszám utol négy számjegye, bankkártya lejárati dátuma és bankkártyán szereplő v.

A SimplePay Online Fizetési Rendszerben a nyers