Adatkezelés

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2024.03.21.

Kérjük, hogy az EPS CityZen Okos Parkolási Rendszer használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi Szabályzatot!!!

Jelen Adatvédelmi Szabályzatban került rögzítésre az EPS-GLOBAL Zrt. adatkezelő által végzett adatkezeléssel kapcsolatos, az adatok – így különösen a személyes adatok – gyűjtésére, felhasználására, tárolására, közzétételére és törlésére vonatkozó információ, tájékoztatás az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: ”Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően.

 1. Az Adatvédelmi Szabályzat célja
  • Jelen Szabályzat célja a pontban megjelölt EPS-GLOBAL Zrt., mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Szolgáltató”) által az alábbiakban meghatározott szolgáltatásának a nyújtása során alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveknek és politikának a rögzítése és ismertetése.
 • Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaság, melynek fő tevékenységi területe szárazföldi szállítás kiegészítő szolgáltatás nyújtása.
 • Az Adatkezelő az általa kifejlesztett és üzemeltetett, a kizárólagos tulajdonában álló szoftver, valamint az ahhoz kapcsolódó mobiltelefonos alkalmazás (továbbiakban együttesen: „EPS Alkalmazás”) és infrastruktúra (továbbiakban együttesen: „EPS CityZen rendszer”) útján a partnerei parkolási szolgáltatását közvetíti, amelynek során a felhasználó közösségi megosztás révén szabad parkolóhelyeket érhetnek el (a továbbiakban: ”Szolgáltatás”). Emellett az EPS CityZen rendszer lehetővé teszi, hogy annak felhasználásával a Felhasználók az utcai parkolásaik díját teljesítsék. Az Adatkezelő a Szolgáltatást az általa, mint szolgáltató által elfogadott és közzétett Felhasználói Általános Szerződés Feltételek szerint nyújtja.
 • Az EPS CityZen rendszer használata, a Szolgáltatás igénybevétele során annak igénybe vevői, felhasználói (a továbbiakban: „Felhasználó”) személyes adatokat bocsáthatnak az Adatkezelő rendelkezésére, amelyet az Adatkelező az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezel.
 • A fentiek szerint végzett adatkezelésre figyelemmel, az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása és az érvényesülésük biztosítása érdekében fogadta el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.
 • A jelen Szabályzatban nagy kezdőbetűvel szereplő szavak és fogalmak az Adatkezelő által elfogadott és közzétett, a fentiekben hivatkozott Felhasználói Általános Szerződés Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) definiált fogalmakkal azonos jelentéssel bírnak. A jelen Szabályzat tekintetében Felhasználónak minősülnek a Céges felhasználók
 1. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkelező adatai a következők:

Adatkezelő neve: EPS-GLOBAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Adatkezelő székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12. C. ép.
Adatkezelő      elérhetősége,       a                           Felhasználókkal való kapcsolattartásra       szolgáló,                           rendszeresen       használt

elektronikus levelezési címe

[email protected]
Cégjegyzék száma: 01-10-047400
Adószáma: 23928158-2-43
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36 30/ 462 75 05
Weboldal: www.epsglobal.eu
Szerződés nyelve magyar
 1. Az Adatkezelés általános feltételei
  • Az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kialakítja és elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot, gondoskodik a jelen Szabályzatnak a hatálya alá tartozó személyekkel történő teljes körű betartatásáról, annak ellenőrzéséről, valamint a szükséges változtatások elfogadásáról és végrehajtásáról. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatot egyoldalúan bármikor módosíthatja. A jelen Szabályzat módosítását, kiegészítését a vonatkozó jogszabályi változások mellett az egyes üzleti folyamatok és fejlesztések is elengedhetetlenné teszik, amely folyamatok és fejlesztések miatt az egyes adatkezelési célok bővítésre is kerülhetnek.
 • Az Adatkezelő minden egyes személyes adatkezelést igénylő esetben a GDPR és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, azokat teljeskörűen betartva jár el. Az Adatkezelő minden Felhasználó, mint érintett számára biztosítja az adatkezeléssel kapcsolatosan őket megillető jogokat. Ennek megfelelően az Adatkezelő minden Felhasználó számára biztosítja különösen azon jogot, hogy a Felhasználók megismerjék különösen a személyes adatok kezelésének célját, a személyes adatok kezelésének az időtartamát (amennyiben az lehetséges), a személyes adatok címzettjeit, azt a logikát, amely alapján a személyes adatok automatizált kezelése történik. Az Adatkezelő minden Felhasználó, mint érintett számára biztosítja, hogy megismerhesse az adatkezelés következményeit, valamint azt, hogy milyen tájékoztatást Az Adatkezelő által biztosított ezen jog, azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, beleértve az üzleti titkokat vagy a szellemi tulajdont, és különösen a szoftverek védelmét biztosító szerzői jogokat. Ezen szempontok azonban nem eredményezhetik azt, hogy az Adatkezelő minden információt, tájékoztatást megtagadjon a Felhasználótól.
 • Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzi. A személyes adatok esetleges gyűjtése és kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Ezen céloknak a megfelelőknek, relevánsaknak kell lenni, és csak a szükségesre korlátozódik.
 • Jelen Szabályzat a közzétételével lép hatályba. A jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata az alábbi linken magyarul:        https://epsglobal.eu/wp-content/uploads/eps-adatkezeles.pdf a Szolgáltató honlapján: epsglobal.eu érhető el.
 • Jelen Szabályzat alkalmazásához szükséges annak a Felhasználó általi kifejezett elfogadása. A Felhasználó a hozzájárulást bármikor indokolás nélkül
 • Jelen Szabályzatnak az elektronikus úton megtett és kifejezett elfogadása önkéntes, konkrét, és előzetes tájékoztatáson alapul, csak így kerülhet sor a Felhasználót érintő személyes adatok adatkezelésre. A Felhasználó a hozzájárulást az EPS Alkalmazásában található, az erre vonatkozó négyzetben bejelölésével adja A Felhasználó hozzájárulása ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. A Felhasználó azonban az egyes adatkezelési célokra vonatkozóan elkülönítetten is bármikor jogosult visszavonni a hozzájárulását, amelyet az Adatkezelő jelen Szabályzattal és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban teljesít.
 • Az Adatkezelő számára kiemelt jelentőséggel bír a Felhasználók személyes adatainak védelme, és kiemelten fontosnak tartja információs a Felhasználók önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását. Az Adatkelező ennek megfelelően a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, és megteszi mindazon biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonságát garantálják.
 • Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során törekszik azok pontosságára és naprakészségére, és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 1. Az irányadó jogszabályok
  • Az Adatkezelő kijelenti, hogy Felhasználóknak a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban Jelen Szabályzat elfogadásakor a Szolgáltató különösen az alábbi jogszabályokat vette figyelembe:
 • Európai Uniós szabályozás: 2016/679/EU Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”)
 • Magyarország Alaptörvénye, cikk
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info tv.)
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (Elkertv.)
 • A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (Eht.)
 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja
  • A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezeli, ha az adatkezelés alábbi jogalapjai közül legalább egy teljesül az adatkezeléssel
  • A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR cikk (1) bekezdés a) pont). [az érintett hozzájárulása]
   • Az Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó személyes adatokat a közte és a Felhasználók között létrejött szerződés alapján is jogosult kezelni, a szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
   • A személyes adatok kezelésére szükség lehet az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, például számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR cikk (1) bekezdés c) pont).
   • A személyes adatok kezelése szükségessé válhat az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében (GDPR cikk (1) bekezdés f) pont), kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
   • Az 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából (a továbbiakban: Elkertv.)
   • A személyes adatok reklám céljából történő felhasználására a Felhasználónak külön, kifejezett engedélyt kell
 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok köre, az adatkezelési tevékenységek
  • A Szolgáltatásnak a Felhasználó általi igénybevétele érdekében a Felhasználó személyes adatokat ad át az Adatkezelő részére az Adatkelező Alkalmazásán vagy a Weboldalán keresztül. A Felhasználó jogosult megtagadni a személyes adatoknak a Szolgáltató részére történő megadását. Amennyiben a Felhasználó megtagadja a személyes adatok átadását, akkor az Adatkezelő jogosan tagadhatja meg a Szolgáltatás nyújtását, amely miatt előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja igénybe venni Adatkezelő által közvetített vagy nyújtott Szolgáltatást.
  • Az Adatkezelő által a jelen Szabályzat alapján végzett adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, amelyek közül az Adatkezelő különösen a következő tevékenységeket végzi: gyűjtést, rögzítést, felvételt, rendszerezést, tagolást, tárolást, az adatkezelés célja szerinti lekérdezést, betekintést, felhasználást, továbbítást, korlátozást, törlést, illetve megsemmisítést.
  • A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelés célját figyelembe véve kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • Ha a Szolgáltató észleli, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, akkor a rendelkezésre álló dokumentumok vagy közhiteles nyilvántartások alapján, illetve szükség szerint az érintett Felhasználóval történő egyeztetés után helyesbíti az érintett adatot. Amennyiben az adat helyesbítésére nincs mód, akkor azt a Szolgáltató törli. Abban az esetben, ha a helyesbítésnek vagy a törlésnek bármilyen akadálya van, akkor azt véglegesen zárolni kell a helyesbítés feltüntetése
  • A megjelölt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységek korlátozását, az adatok helyesbítését vagy törlését, valamint a tiltakozáshoz való jogát a Felhasználó bármikor díjmentesen Az Adatkezelő ennek megfelelően biztosítja a kérelmek elektronikus benyújtását a következő e-mail címen [email protected]. Ilyen esetben az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül válaszol az érintett Felhasználónak. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó bármely kérelemnek nem tesz eleget, akkor köteles ezen döntését indokolni.
 • A Felhasználók által kötelezően megadott személyes adatok köre
  • Az Adatkezelő Felhasználóra vonatkozó és a Felhasználó által megadott következő személyes adatokat Ezen személyes adatok megadása az EPS Alkalmazásba történő regisztrációhoz és a szerződéskötéshez szükségesek:
Érintett Jogalap Adat kategória Adatkezelés célja
EPS CityZen 5.2. Név Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése,
rendszerben pont Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
regisztráló 5.6. Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és a
felhasználó pont kommunikáció biztosítása,

Megbízható   és    biztonságos    környezet    létrehozása    és

fenntartása, igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése,
kezelése,
Reklám, marketing tevékenység,
Fizetési rendszer által használt információk,
Szolgáltatási díj számlázása, illetőleg annak teljesítése.
Jelszó Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó   azonosítása   és a
kommunikáció biztosítása
Jogi személy esetén Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése,
cégnév,                         adószám, Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
cégjegyzékszám, Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó   azonosítása   és a
székhely kommunikáció biztosítása

Megbízható   és    biztonságos    környezet    létrehozása    és

fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése,
kezelése,
Reklám, marketing tevékenység,
Fizetési rendszer által használt információk,
Szolgáltatási díj számlázása, illetőleg annak teljesítése.
E-mail cím Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése,
Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó   azonosítása   és a
kommunikáció biztosítása,
Megbízható   és    biztonságos    környezet    létrehozása    és
fenntartása, igény- és jogérvényesítés, csalás megelőzése,
kezelése,
Reklám, marketing tevékenység,
Fizetési rendszer által használt információk,
Szolgáltatási díj számlázása, illetőleg annak teljesítése.
Telefonszám Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása és a
kommunikáció biztosítása.
Rendszám Szerződés létrehozása, módosítása, teljesítése, Alkalmazás fenntartása és fejlesztése,
Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó   azonosítása   és a
kommunikáció biztosítása,
Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és
fenntartása, igény-és jogérvényesítés, csalás megelőzése,
kezelése.
Érintett Jogalap Adat kategória Adatkezelés célja
Panaszos, kérelmező 5.2. pont

 

5.4. pont

Név (vezetéknév, keresztnév), Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása.
E-mail cím Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása.
Telefonszám Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása.
Lakcím Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése Felhasználó azonosítása és a kommunikáció biztosítása.
A panaszos, kérelmező által készített

Fényképfelvétel

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése.
A panaszos, kérelmező által megadott egyéb

adat

Panaszkezelési eljárás lefolytatása, kérelem teljesítése.
 • A Felhasználók által opcionálisan megadható adatok
  • Az Adatkezelő a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által megadott következő olyan személyes adatokat kezelheti, amelyek aktiválása, megadása nélkül is létrejöhet a regisztráció:
Érintett Jogalap Adat kategória Adatkezelés célja
EPS CityZen 5.2. pont Lakcím Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása,
rendszerben Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és
regisztrált fenntartása,     igény-     és      jogérvényesítés,                          csalás
felhasználó megelőzése, kezelése,
Kényelmi szolgáltatás (utcai parkolás) nyújtása
Megadásának hiányában az EPS Alkalmazás teljes körű
használata nem biztosított.
5.2. pont GPS adatok Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása, Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és
fenntartása,     igény-     és      jogérvényesítés,                          csalás
megelőzése, kezelése,
Kényelmi  szolgáltatás  (utcai  parkolás)  nyújtása
Megadásának hiányában az EPS Alkalmazás teljes körű
használata szintén biztosított.
5.2. pont Rendszám Üzemeltetés és fejlesztés, felhasználó azonosítása,
továbbítása a partner Megbízható és biztonságos környezet létrehozása és
által fenntartása,       igény-és       jogérvényesítés,                            csalás megelőzése, kezelése,
Kényelmi szolgáltatás   (instant   parkolás)   nyújtása
Megadásának hiányában az EPS Alkalmazás teljes körű
használata szintén biztosított.
 • A GPS alkalmazására a Felhasználó engedélye alapján az utcai parkolás funkcióban kerül sor, mivel a GPS alkalmazásával kerül beazonosításra a Felhasználó helyzete annak érdekében, hogy a Felhasználó megfelelő parkolási zónában indíthassa el a parkolását, amellyel így az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást nyújt a Felhasználónak. A GPS alkalmazására minden esetben logisztikai célból kerül sor, és az szorosan kapcsolódik a Szolgáltatás igénybevehetőségéhez. A Szolgáltatás azonban a GPS alkalmazása nélkül is igénybe vehető, amely esetben a Felhasználónak manuálisan kell megjelölnie azt a parkolási zónát, amelyben el kívánja indítani a parkolását. A Szolgáltató GPS-t kizárólag a fenti célból alkalmazza, és azt semmilyen körülmények között nem használja a Felhasználók követésére. Továbbá az EPS Alkalmazás nem is alkalmas megfigyelésre, mivel az nem rendelkezik külön helymeghatározó funkcióval, nem képes meghatározni, hogy az adott Felhasználó hol tartózkodik. Minden esetben a Felhasználó készülékének a saját GPS-e kerül alkalmazásra, így annak adatait az EPS Alkalmazás a Felhasználó vonatkozó döntése értelmében használhatja és azt a Felhasználó a telefonján megfelelően bármikor ki-, illetőleg

6.7.5.        Érdekmérlegelési teszt eredménye

Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésére tekintettel az Adatkezelő lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet, amelynek eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze.

Annak elemzése, hogy adott Az adatkezeléssel elérni kívánt cél olyan technikai intézkedéseket
helyszínen feltétlenül szükséges az követel meg, amelyek   alkalmasak   az   adott   személygépjármű
adatkezeléssel       járó                                 kamera rendszámának felismerésére, így alkalmas és nélkülözhetetlen az
felszerelése           vagy                              létezik Adatkezelő érdekének eléréséhez. A felvételeken a rendszámok,
alternatíva, mellyel az adatkezelés valamint esetenként a személygépjármű egészének formája ismerhető
elkerülhető. fel, így az adatkezelés csak az elengedhetetlenül szükséges adatok
kezelésére korlátozódik, a felvételek bizonyos ideig való tárolása nélkül
pedig nem szolgálhatna szolgáltatás fenntartására és fejlesztésére,
valamint panaszkezelés esetén a történtek bizonyítására, ellenőrzésre.
A jogos érdek meghatározása, amely                  az                  adatkezelést szükségessé teszi. A jogos érdek nem csak Adatkezelő érdekének tekinthető, hiszen az érintésmentes, modern parkolási megoldás modern társadalmi érdek is, továbbá a Szolgáltatás fenntartása és folyamatos fejlesztése nélkül nem valósítható meg a Szolgáltatás folyamatos frissítése, javítása a gyakorlati tapasztalatok fényében. Az Adatkezelő jogszerű panaszkezeléshez fűződő jogos érdeke egy a fogyasztó érdekeit védő jogilag elismert érdek, illetve az Adatkezelő általi bizonyítási lehetőséghez fűződő alapvető érdek.
Az adatkezelés céljának meghatározása, a képfelvétel milyen időtartamú kezelését igényli az Adatkezelő jogos érdeke. Adatkezelő mérlegelése alapján az adatkezelés időtartama minimálisan szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatás fenntartása és fejlesztése érdekében hibajavításokat, fejlesztéseket végezhessen, valamint az esetlegesen beérkező panaszokat elbírálhassa, megválaszolhassa.
Az érintetteknek milyen, az adatkezelés ellen szóló jogos érdekei, jogai azonosíthatóak. Az adatkezelő teljes körű, világos és közérthető tájékoztatást nyújt az érintett számára a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés alapjáról, módjáról, idejéről, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, illetve, hogy ezen adatok a lehető legrövidebb ideig tároltak, és kizárólag azon személyek férhetnek hozzájuk, akiknek ez munkájuk

elvégzéséhez szükséges.

Annak meghatározása, hogy miért korlátozza arányosan az Adatkezelő jogos érdeke az érintett jogos érdekét. Az érintett személyes adataival való önrendelkezéshez való jogának korlátozása nem jelent abszolút, korlátozhatatlan jogosultságot, így az adatkezelés szükségessége és arányossága esetében az megengedhetőnek minősül. Az instant parkolási funkció, mint kényelmi szolgáltatás elérhetővé tétele egyéb legitim érdeknek tekinthető és közérdekként is értelmezhető a panaszkezelés lefolytatása.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye alapján megállapítható, hogy a Felhasználó joga nem élvez elsőbbséget az Adatkezelő jogos érdekével szemben, az adatkezelés szükséges és arányos korlátozást valósít meg a Felhasználó vonatkozásában.

 • Az Adatkezelő által az EPS Alkalmazásból, a fizetési rendszerből és a Weboldalról automatikusan gyűjtött Adatok,
  • Az Adatkezelő az alkalmazásból, a fizetési rendszerből és a Weblodalról automatikusan gyűjti a Szolgáltatással kapcsolatos alábbi információkat, adatokat, amelyek gyűjtése a Szolgáltatás megfelelő teljesítéséhez, további fejlesztéséhez szükségesek:
 • Az Adatkelező által harmadik személyektől gyűjtött Adatok
  • Az Adatkezelő által harmadik személyektől gyűjtött, a Felhasználóra vonatkozó adatok megadása a Felhasználó döntésétől függ, azzal kapcsolatos valamennyi felelősség kizárólag a Felhasználót terheli, amelyet az Adatkezelő nem felügyel. Az Adatkezelő a harmadik személyektől a Felhasználóra vonatkozóan gyűjtött adatok esetében nem tartozik felelősséggel ezen adatok gyűjtéséért, feldolgozásáért, és a Felhasználónak minden esetben engedélyeznie kell ezen harmadik személyek felületein az adatoknak a Szolgáltató számára való továbbítását.
 • Harmadik felek által nyújtott szolgáltatások: amennyiben Felhasználó Alkalmazásba történő regisztrációja vagy bejelentkezése során harmadik fél szolgáltatót (például Facebook) vesz igénybe, akkor a Szolgáltató jogosult ezen harmadik fél szolgáltatótól lekérni a Felhasználónak az EPS Alkalmazás használatához szükséges

Az Adatkelező által harmadik személyektől gyűjtött fenti információk, adatok megadására, változására a harmadik fél szolgáltató adatvédelmi beállításai érvényesek és alkalmazandóak.

 • Az Adatkezelő által alkalmazott cookie-kra vonatkozó rendelkezések
  • Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, akkor az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
  • A cookie-k rövid szöveg file-ok (adatcsomagok), amelyeket a böngésző küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, vagy mobil eszközére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének, eszközének azon adatai, amelyek a weboldal, vagy alkalmazás használata során generálódnak és, amelyeket a használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül

– a weboldal vagy applikáció látogatásakor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

 • A Weboldal és az EPS Alkalmazás használatával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő saját döntése szerint kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjon a Weboldallal, vagy az EPS Alkalmazással összefüggésben, amennyiben a session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt vagy az EPS Alkalmazást, használják annak funkcióit, a látogató által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. A jelen pont szerint alkalmazott cookie-k érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, amelyek automatikusan törlődnek a számítógépről a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával.
 • Adatkezelő kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google) által kezelt cookie-kat használ. Ezen külső szolgáltatók adatkezelésére az általuk meghatározott adatkezelési- és adatvédelmi előírások az irányadóak, amelyre figyelemmel ezen szolgáltatók által végezett adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
 • Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. A külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével eltárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő weboldalán, vagy Alkalmazásában. A külső szolgáltatók az Adatkezelő weboldalán, vagy Alkalmazásában történő látogatás alapján – személyre szabottan – megjelenítik a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).
 • A fenti technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas
 • A cookie-k által gyűjtött adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt, és az EPS Alkalmazást megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a látogatási adatok nyomon követése, és a használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
 • Az Adatkezelő a fenti elsődleges cél mellett felhasználhatja az ilyen módon gyűjtött információkat, adatokat arra, hogy azok alapján felhasználási tendenciákat elemezzen, továbbá a Szolgáltatás megfelelőbb biztosítása érdekében a Weboldal, vagy az EPS alkalmazás funkcióit javítsa, továbbfejlessze, és átfogó forgalmi adatokat szerezzen azok teljes használatáról. Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat a használattal kapcsolatos statisztikák készítésére, elemzésére, az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatoknak (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére való továbbítására, valamint azoknak összesített és anonim módon való nyilvánosságra hozatalára.
 • A Felhasználónak lehetősége van a cookie-k kikapcsolására, vagy a cookie üzenetek beállítására. Amennyiben a Felhasználó nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy az Adatkezelő információkat gyűjtsön róla a Weboldal, vagy az EPS Alkalmazás használatával összefüggésben, akkor lehetősége van a Felhasználónak, hogy az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolja a cookie-k használatát, vagy módosítsa a cookie üzenetek beállításait, tudomásul véve, hogy adott esetben ezzel megnehezíti az alkalmazás használatát.
 1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja és időtartama
 • Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
 • Az Adatkezelő a rendelkezésére álló személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, azok össze nem hangolja vagy össze nem kapcsolja, mivel nem áll fenn ilyen jogszabályi kötelezettsége.
Adatkezelés célja Cél indokolása Adatkezelés időtartama
Szerződés létrehozása, Az Adatkezelő az általa vagy harmadik személy Adatkezelő                               Felhasználókra
módosítása, teljesítése szolgáltatókon    keresztül     gyűjtött     adatokat                              a vonatkozó adatokat a létrejött
Szerződés      létrehozásához,     módosításához                       és szerződéses                                      jogviszony
teljesítéséhez  kapcsolódó  célból  használja.  A fennállása alatt és azt követően
Szolgáltatás      igénybevétele       során                           beszerzett addig kezeli, amíg a Felhasználó
személyes adatok a Felhasználó által igényelt ügylet nem kéri   azok   törlését   az
megkönnyítését, lehetővé   tételét   szolgálják.   Az [email protected] email címre
Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait arra küldött     levélben.                  Esetleges
használja fel, hogy lehetővé tegye a Felhasználó jogvita           során                      történő
számára a szolgáltatás megrendelése szerződéses bizonyíthatóság okán az érintett
hátterének létrejöttét, és elősegítse a szerződés Felhasználó adata az általános
teljesítését. elévülési időn   belül   (5   év),
illetőleg jogvita esetén annak
jogerős lezárását követő 5 évig
kerül kezelésre,   illetőleg   az
Infotv.-be előírt törlést követő 10
évig          kerül                megőrzésre,
Alkalmazás     és                         Szolgáltatás Az Adatkezelő az általa vagy harmadik személy amennyiben                                      releváns
fenntartása és fejlesztése szolgáltatókon    keresztül     gyűjtött     adatokat                              a

Szolgáltatás     fenntartásához     és                          fejlesztéséhez

(Infotv.25/F. § (4).
kapcsolódó    célból     használja.     A                         Szolgáltatás
igénybevétele során beszerzett személyes adatok a
Felhasználó az   Alkalmazáson   keresztül   igényelt
ügyletének megkönnyítését, napra készen tartását
szolgálják. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes
adatait arra   használja,   hogy   lehetővé   tegye   a
Felhasználó számára   az   Alkalmazás   folyamatos
javítását, fejlesztését.
Üzemeltetés       és                            fejlesztés, Adatkezelő Felhasználó   személyes   adatait   arra
felhasználó azonosítása és a használhatja, hogy hatékony Szolgáltatást nyújtson,
kommunikáció biztosítása elemzési tevékenységet folytasson, valamint, hogy Felhasználó elégedettségét felmérje Felhasználó által
megadott elérhetőségeken keresztül. A Szolgáltató e
körben a   következő   tevékenységeket   végezheti:
Alkalmazás elérése és használata, működésének,
védelmének,      javításának,      fejlesztésének                            és
optimalizálásának biztosítása, támogatási, frissítési,
biztonsági információk küldése.
Megbízható     és                         biztonságos Adatkezelő Felhasználó személyes adatait arra is
környezet                        létrehozása           és használhatja, hogy biztosítsa a Felhasználók jogos
fenntartása,                               igény-                               és érdekét a Szolgáltatás használata során, továbbá,
jogérvényesítés,                                 csalás hogy megfeleljen a Felhasználó által kifejezetten
megelőzése, kezelése elfogadott  ÁSZF-ben  foglaltaknak,  valamint  a vonatkozó jogszabályoknak. Ennek keretében a
következő tevékenységeket végezheti: csalás, spam,
visszaélések  és    más  károsító  tevékenységek
megelőzése és megszüntetése, biztonsági vizsgálatok
és kockázatértékelés, felhasználó által megadott
adatok ellenőrzése és hitelesítése.
Adatkezelés célja Cél indokolása Adatkezelés időtartama
Reklám, marketing Felhasználó személyes adatait kizárólag a következő Reklámokról való leiratkozás
tevékenység reklám és marketing tevékenységgel kapcsolatos mindenkor                            kérhető                     az
adatkezelésre használja fel az [email protected] e-mail címen
Adatkezelő:     promóciós     üzenetek,                          hirdetések, keresztül                               vagy                         a
hírlevelek,      egyéb       Szolgáltatást                        népszerűsítő profilbeállításokban                                  valamint
információk küldése, mind az Alkalmazáson, mind hírlevelek esetében közvetlenül,
pedig      e-mail-en      keresztül,      egyéni               keresési a hírlevél emailben az ezt jelző
preferenciák     alapján    megjelenített                           hirdetések, részre való kattintással vagy az
reklámok, az EPS Alkalmazáson vagy Weboldalon appban a beállítások fül alatt.
keresztül megjelenítve, valamint a Facebook és az Ennek hiányában   Adatkezelő
Instagram fiókon keresztül is, Adatkezelő vagy a vele legfeljebb 5 évig tárolja azokat.
együttműködő       partnerek        által                                szponzorált
nyereményjátékok,         felmérések,                                          promóciós
tevékenységek és események megjelenítése.
Fizetési rendszer által használt Adatkezelő az Alkalmazáson keresztül lebonyolított Adatkezelő                                Felhasználókra
információk, szolgáltatási   díj tranzakciókhoz a SimplePay Online Fizetési Rendszert vonatkozó adatokat a létrejött
számlázása használja, mely a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók esetében a következő módon működik, szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt
mely során a bankkártya adatok megadásával az követően addig kezeli, amíg a
Adatkezelő a következőket végezheti: a bankkártya Felhasználó   nem    kéri    azok
adatok megadásával a Szolgáltató engedélyezi a törlését az   [email protected]
fizetési szolgáltatások elérését és használatát. A email címre küldött levélben.
SimplePay Online Esetleges jogvita során történő
Fizetési  Rendszer további működéséért a bizonyíthatóság okán az érintett
Szolgáltató nem tartozik felelősséggel és nem kezeli az Felhasználó adata az általános
abban található adatokat, annak működésére és elévülési  időn  belül  (5év),
adatvédelmi beállításaira ráhatással nincsen. valamint          a                         vonatkozó
jogszabályban                                         rögzített
időtartamban  (8év),  illetőleg
jogvita esetén annak jogerős
lezárását követő 5 évig kerül
kezelésre, illetőleg az Infotv.-ben
előírt törlést követő 10 évig kerül
megőrzésre,                                  amennyiben
releváns (Infotv.25/F. § (4).
Panaszkezelési eljárás Az eljárás lefolytatásának, a tényleges vizsgálatnak az Adatkezelő az érintett adatokat
lefolytatása igazolhatósága, dokumentálása. addig       kezeli,        amíg                 az
adatkezelés célja   meg   nem
szűnt, vagy törli azokat akkor, ha
az adatok további kezelése már
nem szükséges az adatkezelés
céljának megvalósulásához. A
fogyasztóvédelmi                                       szabályok
alapján 5 évig tárolja azokat,
illetőleg az Infotv.-be előírt törlést
követő        10        évig                   kerül
megőrzésre,                                  amennyiben
releváns (Infotv.25/F. § (4).
Felhasználók számára kényelmi A kameraképek, ily módon kizárólag a rendszámok Adatkezelő az érintett adatokat
funkció biztosítása   az   instant kezelésére azért van szüksége a Szolgáltatónak, hogy addig kezeli, amíg az adatkezelés
parkolási     funkció                     elérhetővé a Szolgáltatást elérhetővé tegye, fenntartsa, valamint célja meg nem szűnt, vagy törli
tétele útján. folyamatosan fejleszthesse a gépi tanulást használó azokat akkor,   ha   az   adatok
mesterséges  intelligencia  segítségével  nagyobb további  kezelése  már                                               nem
pontosságot tudjon elérni a leolvasás során, valamint szükséges        az                         adatkezelés
az        esetleges            panaszkezelési            eljárásokban céljának                         megvalósulásához.
visszanézhesse a rendszámokat. Főszabály szerint az Adatkezelő
30 napig tárolja a rendszámokról
készült kameraképeket.
 1. A kezelt adatok megismerésére jogosult személyek
  • A Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében az Adatkezelő szükség szerint bizonyos adatokat harmadik félnek továbbít a jelen pont szerinti tájékoztatásnak megfelelően. Az Adatkelező által kezelt személyes adatok megismerésére Adatkezelő és munkavállalói, közreműködői jogosultak a hatályos jogszabályok
  • Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag társaságon belül továbbíthatja a Szolgáltatás megfelelő teljesítésének biztosítása érdekében, valamint minőségbiztosítási okokból. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait esetleges ügyfélpanasz, vita kivizsgálása érdekében a vele szerződött Partnereknek továbbítja. Ezen adattovábbításhoz a Felhasználó jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
  • Amennyiben adattovábbításra kerül sor, az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
  • Adattovábbítás a következő esetekben valósulhat meg:
Adattovábbítás címzettje Továbbítható adatok köre
Adatoknak a Partnerekkel való megosztása A Szolgáltatás igénybevétele esetén Adatkezelő a vele szerződéses kapcsolatban álló Partnereknek megküldi azokat a személyes adatokat, melyek a Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek az adatok a következők: rendszám
Munkavállalókkal való megosztás A fenti, 6. pontban felsorolt személyes adatokhoz a Szolgáltató férhet hozzá, melybe beleértendő a Szolgáltató munkavállalója, kizárólag abban az esetben, amennyiben az adott adatcsoportnak megfelelő adatkezelési cél érdekében elengedhetetlenül szükséges ezen adatok kezelése.
SimplePay Online Fizetési Rendszerrel való megosztás A Szolgáltatás igénybevételének díja az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay Online Fizetési Rendszerén keresztül történik, Felhasználó bankkártyaadatait közvetlenül a SimplePay rendszerében regisztrálja. Az Adatkezelő csupán a következő adatokhoz fér hozzá: bankkártyaszám utolsó négy számjegye, bankkártya lejárati dátuma és bankkártyán szereplő név.

A SimplePay Online Fizetési Rendszerben a nyers kártyaadatok ténylegesen nem kerülnek mentésre, sem az Adatkezelőnél, sem a SimplePay szerverein. Egy ú.n. TOKEN azonosítja a mentett kártyát, melyet az IPN üzenetben ad vissza a SimplePay rendszere az Adatkezelő részére. A bankkártyaadatok kezelése a kártyabiztonsági

szabályzatoknak megfelelően történik. A bankkártya adataihoz sem az Adatkezelő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A szolgáltatásra a SimplePay adatvédelmi szabályzata megfelelően irányadó.

Számlakibocsátó rendszer Szolgáltatás igénybevétele során lehetőség van számla kibocsátásának kérésére, mely a Szolgáltató által megbízott könyvelőcég rendszerén

keresztül történik, amelyre a könyvelőcég saját adatvédelmi szabályzata megfelelően irányadó.

Nemzeti Mobil Fizetési Zrt. Cg: 01-10-047569 Kizárólag utcai parkolás esetén a Nemzeti Mobil Fizetési Zrt. mint Partner részére kizárólag a rendszám kerül megküldésre
Nyilvánosan megjeleníthető információk Adatkezelő kizárólag olyan információkat tesz közzé nyilvánosan, amelyekhez az Érdekelt hozzájárul, mely információkat Adatkezelő jogosult megjeleníteni a Partnerei közösségi/nyilvános felületein is. Ilyen adatok lehetnek a következők: az Alkalmazás letöltési helyén vagy más nyilvános közösségi fórumon, kommentben írt vélemények.
Jogszabályoknak való megfelelés Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a jelen 7. pontban foglaltakon kívül harmadik félnek illetve feleknek nem továbbítja, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság, állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja és

Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján azt nem jogosult megtagadni.

 • A Felhasználó Adatkezelő semmilyen körülmények között nem felel harmadik fél szolgáltatók adatkezeléséért (pl. Google, Facebook, Partner, OTP Simple Pay stb.), arra minden esetben az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzata az irányadók.
 • Szolgáltató a Szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében harmadik fél szolgáltatók közreműködését veszi igénybe, amelyek kizárólag a következők:
 • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenysége során rendelkezésére bocsátott személyes adatok tárolását végzi

Adatkezelő részére. Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a szolgáltató adatkezelése és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik felelősséggel, arra kizárólag Adatfeldolgozó adatvédelmi irányelvei és szabályzatai irányadóak.

 • Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Szabályzat módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.
 • Az Adatkezelő kezeléséből a Felhasználók személyes adatai egyebekben nem kerülnek
 • Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a jelen Szabályzat szerint kezelt személyes adatok azon partner birtokában álló szervereken, adathordozókon kerülnek tárolásra, amely partner az adott parkolóhely bármely módon történő hasznosítására jogosult és, aki a Szolgáltatóval kötött közvetítői szerződés alapján ténylegesen rendelkezésre bocsátja az adott parkolóhelyet.
 1. Felhasználó jogai és kötelezettségei
  • Felhasználót érintő adatok kezelése
   • A Felhasználó jogosult a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz hozzáférni, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként az adatkezelés jogszerűségének megállapítás és ellenőrzése érdekében gyakorolja ezen jogát. A személyes adatok pontosságára és naprakészségére törekszik az Adatkezelő, ugyanakkor az Felhasználó köteles ezek változását jelezni a Szolgáltatónak a következő e-mail címen: [email protected] A személyes adatok naprakészen tartásáért a Felhasználó felelős.
 • Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a Felhasználó részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthető formában megfogalmazva nyújtsa. Az információkat kérésre elsősorban elektronikusan az [email protected] e-mail címen nyújtja vagy pedig szóban, a +36 30/ 462 75 05 telefonszámon, továbbá személyesen az Adatkezelő székhelyén is kérhető. A tájékoztatáshoz minden esetben szükséges a Felhasználó személyazonosságának igazolása.
 • Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználó kérelme nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.
 • Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságánál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 • A Felhasználó ezen jogát díjmentesen biztosítja az Adatkezelő, azonban amennyiben a kérelem megalapozatlan vagy túlzó, például annak többszöri ismétlődése miatt, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatása nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre Adatkezelő megtagadhatja az intézkedést vagy díjat számolhat
 • Ha az Adatkezelő nagy mennyiségű információt kezel a Felhasználóra vonatkozóan, kérheti az Felhasználót, hogy az információk közlését megelőzően pontosítsa, hogy kérése mely információkra vagy mely adatkezelési tevékenységekre
 • Hozzáférés
  • Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő Felhasználó személyazonosságának megállapítására, különösen az online szolgáltatásokkal és az online azonosítókkal összefüggésben. Az Adatkezelő nem őrizheti meg a személyes adatokat kizárólag abból a célból, hogy a lehetséges kérelmeket meg tudja válaszolni.
 • Adathelyesbítés és törlés
  • A Felhasználó jogosult arra, hogy kérhesse a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését és megilleti őt az

„elfeledtetéshez való jog”, ha a szóban forgó adatok megőrzése sérti valamely jogszabály rendelkezéseit.

 • A Felhasználó jogosult arra, hogy a kérésére személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtése vagy más módon való kezelése az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség.
 • A hozzájárulás visszavonása és a feldolgozás korlátozása
  • A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére korábban adott engedélyét visszavonja. E jog különösen akkor lényeges, ha a Felhasználó gyermekként adta meg hozzájárulását, amikor még nem volt teljes mértékben tisztában az adatkezelés kockázataival, később pedig el akarja távolítani a szóban forgó személyes adatokat, különösen az internetről. A Felhasználó e jogát gyakorolhatja akkor is, ha már nem
  • Ugyanakkor e személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető, ha a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságához való jog gyakorlása, valamely jogi kötelezettségének való megfelelés, illetőleg közérdekből végzett feladat végrehajtása, védelméhez szükséges.
 • Kifogáshoz/Tiltakozáshoz való jog
  • A Felhasználó számára biztosított, hogy az egyedi helyzetére vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozzon, ha a személyes adatok jogszerűen kezelhetők, mert az adatkezelésre közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei alapján van szükség.
 • Adathordozhatósághoz való jog
  • A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
 • Felhasználó kötelezettsége
 • Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a szolgáltatás igénybevétele során, azok minőségéről, azaz jogszerűségéről, valóságáról, helyességéről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése. Ha Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok minőségét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását az ÁSZF szerint. Amennyiben Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, vagy Adatkezelő saját hatáskörében nem találja jogszerűnek, valónak, helyesnek azokat, Felhasználó adatai a továbbiakban nem kezelhetők és Adatkezelő jogosult megtagadni a szolgáltatásnyújtást, azaz a Felhasználót haladéktalanul, minden további figyelmeztetés vagy kimerítő indoklási kötelezettség nélkül – amennyiben a szerződésszegés orvosolható, annak orvoslásáig – inaktiválni, vagy – amennyiben nem orvosolható – törölni, vagy bármely, az ÁSZF-ben vagy egyéb vonatkozó szerződésben, jogszabályban szerződésszegés esetére rögzített jogkövetkezménnyel élni.
 • Adatkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen jogkövetkezményért, amely abból ered, hogy Felhasználó nem saját személyes adatait adta meg, vagy azok nem valósak, abban az esetben sem, ha kétely esetén kérte azok igazolását.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy 9.3-9.6. pontban foglalt jogai gyakorlására irányú kérelme esetén az adatkezelési célok teljesülése meghiúsulhat, amely a Szolgáltatás teljesítésének meghiúsulását vonhatja maga után. Továbbá a személyes adatok nem törölhetők olyan esetekben sem, amikor Adatkezelő törvényi kötelezettségének kell eleget tennie az adott adatok megőrzése, tárolása tekintetében. Az Adatkezelő mindenkor megfelelően, indoklással ellátva tájékoztatja az Felhasználót, ha a Felhasználó kérelmének teljesítése akadályba ütközik.
 1. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
  • Adatkezelő automatizált döntéshozatalt végez az alábbi funkciók alkalmazása esetén:
Automatizált döntéshozatal működése Technológia Célja, indoka
Utcai parkolás A felhasználó kifejezett választása szerint lehetővé teszi, hogy a rá irányadó           parkolási                       zóna automatikusan                             megjelenjen térképen,         így              csak     egy gombnyomással el tudja indítani az utcai  parkolást,  ahelyett,  hogy keresnie kelljen, hogy pontosan mely zóna szerint indítsa el a parkolási időt.  Ez          a                        funkció                 konkrét jogkövetkezménnyel                 önmagában nem jár a felhasználóra nézve, csak abban      az                         esetben,            ha                       a helymeghatározást                      követően kifejezetten el is indítja a parkolást. A parkolás automatikusan nem indul

el

A telefon beépített GPS-e A        felhasználó       kényelme, parkolásának          technológiai támogatása, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban és praktikusabban                 tudjon parkolni.

A fenti funkciók kizárólag akkor kerülnek alkalmazásra, ha azt a Felhasználó kifejezetten bekapcsolja a felhasználói fiókjában, és azokat a Felhasználó a minden esetben ki is tudja kapcsolni egyéni döntése szerint. Utóbbi esetben az automatizált döntéshozatal Felhasználóra vonatkozóan a GPS alapú meghatározás tekintetében megszűnik. Az automatizált döntéshozatalból következően a Felhasználót hátrányos megkülönböztetés, joghátrány nem éri, rá sem egyéni, sem csoportszinten jelentős hatást nem gyakorol, és az minden esetben a hozzájárulásán alapul. A gyűjtött adatokat minden esetben a közvetlen célhoz használja fel az Adatkezelő, azokat eltérő célokra (pl. marketing) nem használja és azokat csak addig tárolja, ameddig az az egyes parkolási esemény panaszmentes, szerződésszerű teljesítéséig szükséges.

 • A Felhasználó a megalapozott tájékoztatáson alapuló hozzájárulásához az alábbiakat tartjuk fontosnak:
Funkció Érintett   személyes adat Az adat felhasználása A            felhasználás

következménye

Utcai parkolás A                  Felhasználó helyzetének GPS adatai Az utcai parkolás megindításához a térkép jelzi, hol parkolt a Felhasználó és beazonosítja a megfelelő parkolási zónát, hogy a Felhasználó elindíthassa a megfelelő parkolást. Az állami partner a rendszámról és az irányadó parkolási zónáról szerez tudomást, a GPS adatokról nem. A            parkolás                        külön gombnyomással indul el és keletkezik                      fizetési

kötelezettség                 belőle. Pontatlan GPS adatok esetén rossz parkolási zónában történő parkolási idő indítás parkolási bírságot vonhat maga után. A GPS minden esetben az EPS Alkalmazástól függetlenül működik, az a Felhasználó        telefonjában

található

 • Profilalkotást – pl. parkolási szokásos egyénenkénti vizsgálatát és abból következmények levonását az egyénre nézve – nem végzünk.
 1. További fontos információk
  • Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenység nyilvántartására vonatkozó kötelezettségnek megfelel és vezeti az adatkezelési nyilvántartást.

 • Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő kinevezésére vonatkozó kötelezettségnek az Adatkezelő nem köteles megfelelni, mivel az Adatkezelő fő tevékenységei nem olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek lehetővé teszik a Felhasználók nagymértékű, rendszeres és szisztematikus nyomon követését, valamint az Adatkezelő tevékenysége során nem kezeli a személyes adatok különleges kategóriáit vagy büntetőjogi relevanciájú, bűncselekményekhez kapcsolódó adatokat.

 • Felügyeleti és egyéb hatóságok

Jelen Adatvédelmi szabályzat területi hatálya kiterjedhet további külföldi hatóságokra is a Felhasználó Magyarországon kívüli székhelye vagy tevékenységi helye vonatkozásában.

 • Érzékeny adatok kezelése

Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatokat, amelyek az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok és amelyek egyedi védelmet igényelnek, mivel kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordoznak. Amennyiben Adatkezelő mégis kezelne ilyen különösen érzékeny adatot, úgy e tekintetben különös figyelemmel jár el és kizárólag a szükséges mértékig kezeli azokat.

Adatkezelő kijelenti, hogy nem kezel olyan adatot, amely faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, továbbá nem kezel egészségügyi adatot és a természetes személyek szexuális életére vagy irányultságára utaló személyes adatot sem.

 1. Adatvédelmi incidens
  • Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az Adatkezelő a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezet az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Felhasználókat is tájékoztatja róla az Adatkezelő.
  • Amennyiben a Felhasználó adatvédelmi incidenssel fenyegető helyzetet érzékel, akkor azt haladéktalanul bejelenti az Adatkezelő részére az [email protected] email címre.
 2. Panaszkezelés, illetékes felügyeleti hatóság
  • A Felhasználó az Adatkezelő bármely személyes adatkezelésével kapcsolatos kérelme vagy panasza esetén az Adatkezelő lehetőséget biztosít azok bejelentésére a következő elérhetőségeink bármelyikén: személyesen: 1089 Budapest, Elnök u. 1. címen, telefonon: +36 30/ 462 75 05, postai úton: a 1089 Budapest, Elnök u. 1. címre vagy e- mailben: [email protected] Jelen Szabályzat sz. Mellékletét képezi a Kérelem és panaszkezelési szabályzat, amely

részletesen tartalmazza a panasz benyújtása esetén alkalmazandó eljárásunkat, valamint részét képezi az Írásos Panaszbejelentő Lap, mely kitöltését követően Felhasználó visszajuttathatja azt postai úton vagy e-mailben az Adatkezelőnek.

 • Az adatkezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén a Felhasználónak joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő székhelye Magyarország területén található, így a Jelen Szabályzatban szabályozott személyes adatok kezelésével összefüggésben az illetékes országos hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Honlap: http://naih.hu

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: [email protected] Telefonszám: +36(1)391-1400

 • A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt kereset indítható az Adatkezelővel szemben a személyes adatok védelmének megsértése esetén.
 1. Adatvédelmi szabályzat változásai
  • Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor módosítsa. Módosítás esetén azt az Adatkezelő haladéktalanul közzéteszi az alábbi linken: https://epsglobal.eu/wp-content/uploads/eps-adatkezeles.pdf valamint az Adatkezelő honlapján: epsglobal.eu/.
  • Módosítás esetén a hatálybalépés napja előtt legkésőbb 30 (harminc) napon belül az Adatkezelő értesítést küld a Felhasználó számára e-mail útján.
  • Amennyiben a Felhasználó bármely módosítással nem ért egyet, úgy kifogással élhet és jelezheti ezt e-mail útján az [email protected] címen, valamint kérheti adatai törlését.